en

Ponuka služieb pre ostatné obnoviteľné zdroje energie

M.E.D. OZE

Tento balík služieb je vhodný pre prevádzkovateľov akýchkoľvek OZE (obnoviteľných zdrojov energie), typicky bioplynových staníc, malých vodných elektrární, veterných elektrární a pod., ktorí chcú mať robustné automatizované riešenie zákonných povinností súvisiacich s nahlasovaním údajov na OKTE, a.s. Balík M.E.D. OZE zahŕňa nasledovné:
 • spracovanie údajov z automatizovaného diaľkového odpočtu elektromerov. Možnosť využiť existujúce vybavenie na diaľkový odpočet elektromerov, ak ho zákazník už má zrealizovaný.
 • spracovanie údajov z ručného odpočtu elektromera, ak si zákazník neželá inštalovať diaľkový odpočet
 • možnosť spracovania ľubovoľných (max. 12) registrov a profilov elektromera (energie, výkony, napätia, prúdy, kvalitatívne parametre...) vrátane fakturačných registrov
 • zobrazenie všetkých aktuálnych aj historických údajov pre zákazníkom zvolené spracovávané veličiny vo forme grafu a tabuľky pomocou webového portálu prístupného z PC, resp. mobilného zariadenia
 • vkladanie nameraných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy vrátane hodnoty dosiahnuteľného výkonu
 • denné a mesačné reporty o výrobe a spotrebe elektrickej energie a stave nahlasovania údajov na OKTE, a.s.
 • plne automatické riešenie problémov spojených s krátkodobými výpadkami údajov z merania (z dôvodu ľubovoľnej poruchy v meracom reťazci) a teda zníženie rizika nenahlásenia údajov zákonom stanoveným inštitúciám
 • možnosť ručného zadávania odpočtov elektromera v prípade dlhodobého výpadku automatického meracieho reťazca

M.E.D. OZE PLUS

Tento balík služieb je rozšírením balíka M.E.D. OZE a je vhodný pre prevádzkovateľov akýchkoľvek OZE (obnoviteľných zdrojov energie), typicky bioplynových staníc, malých vodných elektrární, veterných elektrární a pod., ktorí chcú mať zabezpečené plne automatizované a bezstarostné nahlasovanie údajov zákonom stanoveným inštitúciám. Balík M.E.D. OZE PLUS zahŕňa všetko z balíka M.E.D. OZE a majiteľom týchto OZE navyše poskytuje:
 • tvorbu (výpočet) a vkladanie plánovaných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy
 • vkladanie nameraných údajov do informačného systému príslušnej RDS (Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.) v zmysle platnej legislatívy
 • vkladanie nameraných údajov do informačného systému SEPS, a.s. — XMatik®/ISOM (ak si to zákazník želá)
 • tvorbu kvalifikovaných náhradných hodnôt v prípade, že je meranie nefunkčné (aj dlhodobo - jednotky dní) s automatickou spätnou kontrolou prípadne opravou údajov po odstránení poruchy merania. Aj pri výpadku merania je teda zabezpečené zasielanie údajov zákonom stanoveným inštitúciám.
 • monitorovanie zariadenia na diaľkový odpočet elektromera s okamžitým varovaním pri výpadku respektíve opätovnom nábehu toku údajov z merania
 • monitorovanie vybraných veličín (typicky aktuálny výkon respektíve dodávaná energia elektrárne) s cieľom operatívneho odhalenia výpadku výroby, poruchy na elektrárni a podobne
 • úvodná konfigurácia systému XMtrade®/ISOM aj jej prípadné zmeny v budúcnosti. Zákazník teda nemusí disponovať overeným certifikátom pre vstup do systému ani systém poznať či vedieť obsluhovať.

M.E.D. OZE 100

Tento balík služieb je vhodný pre výrobcov elektriny zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW. Okrem výrobcov elektriny, ktorých elektroenergetické zariadenie je malým zdrojom a ktorí nepodnikajú v energetike podľa zákona o energetike, ktorí chcú mať robustné automatizované riešenie pre plnenie zákonných povinností súvisiacich s nahlasovaním údajov na OKTE, a.s. Balík M.E.D. OZE 100 zahŕňa nasledovné:
 • spracovanie údajov z automatizovaného diaľkového odpočtu elektromerov. Možnosť využiť existujúce vybavenie pre diaľkový odpočet elektromerov, ak ho zákazník už má zrealizovaný
 • spracovanie údajov z ručného odpočtu elektromera, ak si zákazník neželá inštalovať diaľkový odpočet (typicky v prípade odpočtu údajov raz mesačne), alebo v prípade dlhodobého výpadku
 • možnosť spracovania ľubovoľných (max. 12) registrov a profilov elektromera (energie, výkony, napätia, prúdy, kvalitatívne parametre...) vrátane fakturačných registrov
 • zobrazenie všetkých aktuálnych aj historických údajov pre zákazníkom zvolené spracovávané veličiny vo forme grafu a tabuľky pomocou webového portálu prístupného z PC, resp. mobilného zariadenia
 • vkladanie nameraných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy vrátane hodnoty dosiahnuteľného výkonu údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy vrátane hodnoty dosiahnuteľného výkonu
 • denné a mesačné reporty o výrobe a spotrebe elektrickej energie a stave nahlasovania údajov na OKTE, a.s.

OKTE 10 SOE

Balík OKTE 10 SOE zahŕňa nasledovné:
 • spracovanie údajov z automatického alebo ručného odpočtu elektromera
 • vkladanie nameraných údajov do informačného systému OKTE, a.s. — XMtrade®/ISOM v zmysle platnej legislatívy
 • denné alebo mesačné reporty o výrobe elektrickej energie a stave nahlasovania údajov na OKTE, a.s.